Generalforsamling, fredag 27. oktober 2023, på Øst Vildsund Færgekro


Dagsorden i henhold til vedtægterne:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Kassereren fremlægger regnskabet for tidligere år
4. Budget for det kommende år samt fastsættelse af kontingent
5. Indkomne forslag
Bestyrelsen ønsker en drøftelse af foreningens fremtid. Det har igennem flere år været forsøgt at få nye medlemmer i bestyrelsen.
Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Det er vigtigt med nyvalg af medlemmer til bestyrelsen.
7. Valg af 2 revisorer
På valg er Doris Otte og Karsten Lyngs
8. Eventuelt.

Stegte ål:
Fredag den 27. oktober 2023 kl. 19.00 –???.
Efter generalforsamlingen er der den traditionelle fælles spisning af stegte ål. På grund af fredning
af ålene kan vi ikke være sikre på at kroen tilbyder på friskfangede ål, men måske kan der serveres opdrættede ål, og ellers kan kroen byde på andre spændende retter.
Vi starter spisningen kl. 19.00 og slutter når der er spist op. Prisen bliver ca. 300 kr. pr. kuvert, der
betales kontant til kroen i løbet af middagen.
Drikkevarer kan købes til kroens sædvanlige priser.
Tilmelding til generalforsamlingen er ikke nødvendig, men det er nødvendigt med tilmelding til
spisningen.

Tilmelding til spisning sker ved mail til olekrogh9@gmail.com, eller sms eller telefon til
23636323.
Ønskes overnatning på kroen eller en alternativ menu, skal det aftales direkte med hotelværten.