Vedtægter for “Seniorteutonerne, Thisted Gymnasiums Venner”


§ 1          Foreningens navn er Seniorteutoneme, Thisted Gymnasiums Venner”. Dens hjemsted er Thisted kommune.

§2        Foreningens formål er at virke for sammenholdet mellem skolen og dens tidligere elever og lærere, dens forældrekreds, dens venner i øvrigt, og disse indbyrdes, samt at yde øko­nomisk støtte til skolen og dens elever.

§3        Som medlemmer kan optages alle nuværende og tidligere elever på Thisted Gymnasium, elevers forældre, skolens nuværende og tidligere lærere, samt i øvrigt enhver, der ønsker at støtte foreningens formål. Man er medlem når man skriftligt har tilkendegivet ønske om dette ved mail eller ved tilmelding til foreningens Facegroup gruppe.

§4        Årskontingentet fastsættes af den årlige generalforsamling. Regnskabsåret er kalender-året.

§5        Når foreningens økonomi gør det muligt, kan bestyrelsen oprette legater til fordel for skolens elever, eller yde økonomisk hjælp til skolen på områder, hvortil der ikke gives offentlige bevillinger. Legaterne og foreningens kapital i øvrigt administreres af kassere­ren efter bestyrelsens beslutning.

§6        Foreningens bestyrelse består af op til 8 medlemmer. Rektor er fast medlem uden stem­meret, mens den øvrige bestyrelse vælges af den årlige generalforsamling for 2 år ad gan­gen. Bestyrelsen kon­stituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær. Bestyrelsen fastlæg­ger selv sin forretningsorden.

§7        Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Den ordinære generalforsam­ling afholdes hvert år inden udgangen af det følgende år. Tidspunkt, sted og dagsorden meddeles på foreningens hjemmeside med mindst i måneds varsel,

               Ekstraordinær generalforsamling kan på samme måde indkaldes af mindst 3 medlemmer af bestyrelsen, eller af 10 af foreningens medlemmer.

§8        Generalforsamlingens dagsorden indeholder altid følgende punkter:

i.  Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Kassererens forelæggelse af regnskab

4. Budget for det kommende år, samt fastsættelse af kontingent

5. Evt. indkomne forslag

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer

7. Valg af 2 revisorer

8. Eventuelt

Forslag fra medlemmerne skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før general­forsamlingen.

               Yderligere punkter kan optages på dagsordenen efter bestyrelsens bestemmelse, og dagsordenen skal da så præcist som muligt angive de emner, der skal til behandling på generalforsamlingen. Forslag om vedtægtsændringer og om forenings opløsning skal angives som særskilte dagsordenspunkter.

§ 9          Hvis blot et enkelt medlem ønsker det, skal afstemning ske skriftligt. Medlemmer kan stemme pr. fuldmagt, afgivet til et medlem af foreningen. Hvert medlem, der møder op på generalforsamlingen, kan afgive maksimalt 3 stemmer ved fuldmagt.

§ 10        Vedtægterne kan ændres på en generalforsamling med 2/3´s flertal af de afgivne stem­mer, og kun hvis den offentliggjorte dagsorden indeholder punktet “forslag om ved­tægtsændring”. Medlemsforslag om vedtægtsændringer skal være bestyrelsens i hænde senest den 1. februar for at kunne behandles på den efterfølgende generalforsamling.

§ 11        Beslutning om foreningens ophør kan træffes af en generalforsamling efter samme regler som gælder for vedtægtsændringer jfr. § 10. Dog kræver en vedtagelse ¾´s flertal af de afgivne stemmer.

Hvis foreningen ophører, overgår dens midler til legater til skolens elever. Foreningens arkiv tilfalder skolen.

Som vedtaget på den stiftende generalforsamling den 19.12.1997 med ændringer vedtaget på den ordinære generalforsamling den 20.3.2015 og 29.10.2023.