Referat – generalforsamling 2021


Referat fra Seniorteutonernes generalforsamling fredag d. 12. november 2021

Til stede fra bestyrelsen: Ole Krogh og Søren Johnsen

Generalforsamlingen blev afholdt sammen med foreningens Åleaften på Øst Vilsund Kro. Det var en vellykket aften med gode ål og en god stemning. Vi var i alt 14 deltagere, heraf 9 ålespisere.

  1. Valg af dirigent:

Ole valgtes enstemmigt, og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt varslet.

  • Formandens beretning:

Beretning 2021:

På grund af coronaen har der ikke været afholdt aktiviteter siden sidste generalforsamling.

Efter ønske fra de fremmødte redegjorde Ole for foreningens historik og de aktiviteter.

  • Kassereren fremlægger regnskabet for 2020:

Da der ikke har været indtægtsgivende aktiviteter siden sidst, ender balancen på et plus på 2413,- kr.

  • Budget for det kommende år, samt fastsættelse af kontingent:

Forslag om uændret kontingent på 0,- blev vedtaget. Det er forhåbningen, at dimissionen 2022 afholdes, hvilket forventes at tilføre foreningskassen i omegnen af 3000 – 4000 kroner.

  • Indkomne forslag:

Ingen.

  • Valg af bestyrelsesmedlemmer:

Der var ingen, der ønskede at stille op, så vi fortsætter på 25. år med den (stort set) oprindelige besætning.

  • Valg af to revisorer:

Der var genvalg af Doris Otte og Carsten Lyngs

  • Eventuelt:

Ole nævnte i sin indledende ”tak for valget af dirigent”, at en vedtægtsændring i forhold til tidspunkt for generalforsamlingens afholdelse er ønskelig, fx at generalforsamlingen blot skal afholdes ”inden årets udgang”.

Det blev også diskuteret, hvorvidt foreningen kan tiltrække unge mennesker, når generalforsamlingen afholdes sammen med stegte ål.

Næste år er det foreningens 25 års / gymnasiets 75 års jubilæum – mon der skal ske noget i den anledning?

Venlig hilsen

Søren Johnsen