Referat af Generalforsamling 2023


5 deltagere.

Dagsorden i henhold til vedtægterne:

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Kassereren fremlægger regnskabet for tidligere år

4. Budget for det kommende år samt fastsættelse af kontingent

5. Indkomne forslag

Bestyrelsen ønsker en drøftelse af foreningens fremtid. Det har igennem flere år været forsøgt at få nye medlemmer i bestyrelsen.

Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer: Det er vigtigt med nyvalg af medlemmer til bestyrelsen.

7. Valg af 2 revisorer: På valg er Doris Otte og Karsten Lyngs

8. Eventuelt.

Ad1:

Peter Lorentzen valgtes – og udsatte generalforsamlingen indtil drikkevarerne var ankommet.

Ad2:

Drikkevarerne ankom, og kl. 17.47 berettede Ole om foreningens arbejde og præsenterede bestyrelsens medlemmer for de fremmødte:

Beretning 2023:

Bestyrelsen.

Bestyrelsen har i mange år bestået af Søren, Dorte, Erik, Birger og mig. Birger deltager ikke i møder, men gør en god og påskønnet indsats som kasserer.

De fleste beslutninger foregår via mail mellem bestyrelsens medlemmer. Dog har vi afholdt enkelte møder, sidst i august hvor vi drøftede foreningens fremtid. Det emne kommer vi til at diskutere under et senere punkt på dagens dagsorden.

Medlemsstatus:

Vi har et ukendt antal medlemmer registreret med en mail adresse Desuden er der nu 351 medlemmer via vores Facebook gruppe, heraf er de sidste 11 kommet til i løbet af den sidste måned.

Aktiviteter:

Åleaften blev sidste gang i 2021 afholdt i Øst Vilsund Kro. Det vare en vellykket aften med gode ål og en god stemning. I 2022 blev åleaftenen aflyst på grund af skolens store 75 års fest samme måned.

Jubilæumsarrangementer:

Jubilæumsarrangementet ved dimissionen var en stor succes. Det er altid sidste fredag i juni. Der var både i 2021 og 2022 store hold 50 års jubilarer og 40 års jubilarer. Der blev serveret lidt alternativ menu da Aslak var forhindret begge år. Først på grund af sygdom i familien og næst da datteren blev student. Vi fik frokosten leveret fra Slagteren på Møllevej, og det var godt. Vi fik ros for arrangementet.

Hjemmesiden:

Information om aktiviteter foregår ved mail, ved opslag på hjemmesiden, samt i Facebook. Hjemmesiden er takket være Dorte blevet pudset meget af. Vi har tæller på hjemmesiden og kan se, at der er pænt store besøgstal på siden.

Ad3:

Regnskabet blev gennemgået, og der var ingen kommentarer

Ad4:

Kontingentet til foreningen fortsætter uændret, dvs. intet kontingent.

Ad5:

Behovet for foreningen blev diskuteret, og der var enighed om, at foreningens aktivitetsniveau og levedygtighed også er meget afhængig af engagementet fra gymnasiets rektor og sekretariat. Kan vi overdrage opgaver til gymnasiets sekretariat? Sekretariatet kan ikke påtage sig arbejdet med tilmeldinger og betalinger til jubilararrangementerne, men står for borddækning når deltagerantallet kendes.

Det skal undersøges, om Seniorteutonernes eksistens kan synliggøres yderligere på skolens hjemmeside og på de sociale medier. GDPR-reglerne har ikke ligefrem gjort det nemmere at komme i kontakt med tidligere elever, eller at drive en medlemshjemmeside.

Det blev diskuteret, om foreningen igen skal forsøge sig med arrangementer, fx med Knud Holch Andersen. Bestyrelsen arbejder videre med ideen.

Vedtægtsændring ang. tiden for generalforsamlingens afholdelse blev vedtaget. Fremover skal generalforsamlingen afholdes inden udgangen af det følgende år.

Enden på diskussionerne blev, at der var enighed om at foreningen fortsætter – nu skal den kommende rektor også lige have chancen for at træde i karakter når det kommer til interessen for at have en forening for tidligere elever tilknyttet skolen.

Ad6:

Charlotte Høje Kristensen indtrådte i bestyrelsen. Charlotte foreslog muligheden for online bestyrelsesmøder al den stund hun bor på Djursland. Bestyrelsen ser på mulighederne for dette.

Søren Herred Johnsen udtrådte af bestyrelsen.

Ad7:

Doris Otte og Karsten Lyngs blev genvalgt in absentia.

Ad8:

Fremover afholdes ålespisningen den første fredag i november sammen med den ordinære generalforsamling gf

Dirigenten takkede for god ro og orden.