Referat – Generalforsamling, fredag d. 23. marts 2012


Referat fra Seniorteutonernes generalforsamling, fredag d. 23. marts 2012

1: Valg af dirigent:

Doris Roed Otte blev valgt.

2: Formandens beretning:

 Medlemsstatus:

Vi har knap 100 medlemmer registreret med e-mailadresse. Desuden er der pr. dd. et ukendt antal medlemmer via vores Facebook gruppe. Facebook har ændret layout, så jeg kan ikke se hvor mange der er.

Aktiviteter:

Ved dimissionen var vi i stand til at uddele 10000 kr. til skolens rejsefond, takket være indtægterne fra Scorebogen.

Scorebogen kom ud med tidligere end sædvanligt takket være en ihærdig indsats fra Søren og Jonna. Der kan godt være flere annoncer og dermed større indtægter. Det fungerede fint med at elevrådet stod for salget på skolen. Vi takker Jonna og Søren, der igen har taget det store læs med at få den fremstillet. Den gav et pænt overskud også i 2011 regnskabet.

Åleaften blev som noget nyt afholdt på Øst Vilsund Kro. Det vare en vellykket aften med gode ål og en god stemning. Der var flere deltagere udenfor bestyrelsen.

”Orlaaften” denne vinter kommer i fortsættelse af generalforsamlingen.

Jubilæumsarrangementer:

Jubilæumsarrangementet ved dimissionen var som sædvanlig en succes, med et særdeles stort deltagerantal. Der var 50 års jubilarer både student og real. Et godt arrangement, hvor vi måtte flytte til et andet lokale, men det fungerede fint.

Hjemmesiden:

Information om aktiviteter foregår ved mail, ved opslag på hjemmesiden, samt i Facebook. Hjemmesiden har behov for opdatering.

3: Kassererens aflæggelse af regnskab:

Kassereren havde meldt afbud, så tallene blev studeret på bedste vis og fundet opløftende med et årsresultat på 13.309,- kr., og en egenkapital på 27.426,- kr.

4: Budget for det kommende år:

Der vil atter i 2012 blive doneret 10.000,- til rejsefonden ved årets dimission.

5: Indkomne forslag:

Ingen.

6: Valg af bestyrelsesmedlemmer:

Der var genvalg til Ole og Søren. Kassereren, Birger S. Hansen, ønskede ikke genvalg, men grundet det korte varsel om ønsket udtræden, blev det besluttet, at bede Birger om at tage scorebogsregnskabet indtil en kompetent afløser er fundet. Vi håber Birger ser på dette ønske med milde øjne…

7: Revisorvalg:

Doris og Karsten Lyngs blev genvalgt.

8: Eventuelt:

Intet.