Referat – Generalforsamling, 27. april 2016


Generalforsamling 2016

Referat fra Seniorteutonernes generalforsamling 27. april 2016

Til stede: Ole Krogh, Dorte Kjær, Erik Hove Olesen og Søren Johnsen

 

1: Valg af dirigent:

Dorte valgtes.

 

2: Formandens beretning:

Beretning 2016

Medlemsstatus: Vi har et ukendt antal medlemmer registreret med en mail adresse. Desuden er der nu 79 medlemmer via vores Facebook gruppe.

Aktiviteter: Vi fik i 2015 lavet en folder om foreningen. Den er dog kun trykt i et lille oplag, da vi ikke har penge til trykningen. Der blev kort orienteret om dette ved generalforsamlingen i 2015, men nu er den klar.

Orla har samlet en masse godt materiale om gymnasiet, helt tilbage til skolens start i 1947. Det findes på USB stik og DVD, og tanken er at sælge det til alle interesserede medlemmer for 100 kr. pr. stk. Indtil nu er der dog kun solgt 1 stk. Der mangler en procedure for at få fremstillet DVD i større antal.

Ved dimissionen var vi i stand til at uddele 5000 kr. til skolens rejsefond, takket være de tidligere indtægter fra Scorebogen.

Åleaften blev denne gang afholdt i Øst Vilsund Kro. Det var en vellykket aften med gode ål og en god stemning. Vi var i alt 15 deltagere. Der var igen overtal af deltagere uden for bestyrelsen.

Jubilæumsarrangementer: Jubilæumsarrangementet ved dimissionen var en stor succes. Der var ca. 40 deltagere, som havde et par gode timer og som roste den gode mad Aslak havde fremstillet.

Der tegner til et stort jubilæumsarrangement i 2016. Det bliver fredag den 24. juni. Indtil videre er der kontakter fra jubilarer der fejrer 55, 50, 40 og 25 års jubilæum.

Hjemmesiden: Information om aktiviteter foregår ved mail, ved opslag på hjemmesiden, samt i Facebook. Hjemmesiden er takket være Dorte blevet pudset meget af, men den stadig mangler en del for at virke helt optimalt.

 

3: Kassereren fremlægger regnskabet for 2015:

Der er 897,- tilbage på kontoen efter donationen på 5000,- ved dimissionen 2015.

 

4: Budget for det kommende år samt fastsættelse af kontingent:

Vi bruger alt det vi kan tjene som donationer til Rejsefonden. Indtægter: Jubilarfrokoster, frivillige donationer og salg af USB med Film om Thisted Gymnasium.

 

5: Indkomne forslag:

Dortes forslag om, at tilmeldingsfristen for deltagelse i jubilarfrokosten fremover er mandagen 11 dage før dimissionen kl. 12.00, blev vedtaget. Forslaget vil fremgå af tilmeldingsbetingelserne på hjemmesiden.

 

6: Valg af bestyrelsesmedlemmer:

Simon Kollerup udtrådte efter skriftligt ønske – vi søger med lys og lygte efter 2 nye bestyrelsesmedlemmer, gerne yngre.

 

7: Valg af revisorer:

Der var genvalg til Doris Otte og Karsten Lyngs.

 

8: Eventuelt:

Reklamefolder: Ole tilretter teksten jvf. de af bestyrelsen bestemte justeringer, og han spørger rektor, om gymnasiet kan sponsere trykningen.

DVD: Filmen lægges på USB, og kan købes for 100,- ved henvendelse til foreningen.

Hjemmesiden: Dorte forsøger at få hjemmesiden opdateret.

Hvervning af medlemmer til forening og bestyrelse:
Det blev besluttet, at foreningen skal præsenteres for deltagerne ved dimissionsfrokosten – de deltagende bestyrelsesmedlemmer mødes torsdag d. 16. juni hos Ole Krogh og får lagt taktikken. Ud over dette vil vi løbende, på
hjemmesiden og i facebookgruppen, opfordre vores medlemmer til at indtræde i bestyrelsen.

 

Venlig hilsen Søren Herred Johnsen, referent.