Dagsorden Generalforsamling, 24. april 2019


SENIORTEUTONERNE

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Onsdag den 24. april 2019 kl. 17.00
Lærerværelset, Thisted Gymnasium.

 

Dagsorden i henhold til vedtægterne:

1. Valg af dirigent.

2. Formandens beretning.

3. Kassereren fremlægger regnskabet for 2018.

4. Budget for det kommende år samt fastsættelse af kontingent.

5. Indkomne forslag.

Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest
14 dage før generalforsamlingen.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

Vi ser meget gerne nye medlemmer i bestyrelsen.
Arbejdsbyrden er overkommelig, så stil gerne op.

7. Valgt af 2 revisorer.

På valg er Doris Otte og Karsten Lyngs.

8. Eventuelt.

Tilmelding til generalforsamlingen er ikke nødvendig.