Referat – Generalforsamling april 2019


Referat fra Seniorteutonernes generalforsamling onsdag d. 24. april 2019

Til stede: Erik Hove Olesen, Dorte Kjær, Ole Krogh og Søren Johnsen

  1. Valg af dirigent:

Dorte valgtes enstemmigt

  • Formandens beretning:

Beretning 2019:

Medlems status: Vi har nu 169 i Facebookgruppen. En pæn tilvækst siden sidste år, hvor der var 146. Medlemstallet stiger stadig, og der dukker jævnligt nogen op som melder sig til gruppen.

Aktiviteter: Ved dimissionen var vi i stand til at uddele 4000 kr. til skolens rejsefond, og det skulle gerne fortsætte også i 2019. Vi tjener hvert år lidt på overskud fra jubilæumsarrangementet, og har også tjent lidt på salg af USB-stick med skolens historie.

Åleaften blev også denne gang igen afholdt på Øst Vilsund Kro. Det vare en vellykket aften med gode ål og en god stemning. Vi var i alt 16 deltagere. Der var igen overtal af deltagere uden for bestyrelsen. Vi havde igen en god oplevelse ved, at der blev præsenteret musikalsk indslag ved Mogens og Fritz. Vi fik som fællessang sunget sangen ”Ålemad” – gendigtet af Fritz Tandrup over den gode melodi ”All of me” samt andre festlige sange af samme forfatter.

Jubilæumsarrangementer: Jubilæumsarrangementet ved dimissionen var en stor succes. Der var godt 60 deltagere, som havde et par gode timer og som roste den gode mad, Aslak havde fremstillet.

Der tegner til et stort jubilæumsarrangement i 2019. Det bliver fredag den 28. juni. Indtil videre er der kontakter fra jubilarer der fejrer 50 og 40 års jubilæum. Der er som tidligere år forespørgsel om hjælp til at finde klassekammerater, men vi beklager som tidligere at vi ikke kan hjælpe, og nu endnu mindre da skolen har fjernet listen over tidligere elever fra sin hjemmeside pga. reglerne om persondatabeskyttelse.

Hjemmesiden: Information om aktiviteter foregår ved opslag på hjemmesiden, samt i Facebook. Hjemmesiden er takket være Dortes søn, Asger, blevet helt professionel og præsenterer sig flot. Dorte har opgaven med at ajourføre siden, og det fungerer godt.

  • Kassereren fremlægger regnskabet for 2018:

Vi har godt og vel 4000,- på bogen efter salg af usb-stik ved dimissionsfrokosten og overskud fra selve frokosten.

  • Budget for det kommende år, samt fastsættelse af kontingent:

Det blev besluttet at donere 4000,- til rejsefonden. ”Vi kan lige så godt tømme kassen”. Foreningen opkræver ikke kontingent.

  • Indkomne forslag:

Ingen.

  • Valg af bestyrelsesmedlemmer:

Dorte og Erik genvalgtes. Vi vil opfordre vores medlemmer til at indgå i bestyrelsen når vi træffer dem ved foreningens arrangementer og via Facebook og hjemmeside. Foreningen savner nye ideer og input til aktiviteter, der kan generere penge til rejsefonden (dog ikke foredrag eller lignende, som udbydes af andre foreninger i området.)

  • Valg af to revisorer:

Der var genvalg af Doris Otte og Carsten Lyngs

  • Eventuelt:

Jubilarfrokost: Erik, Dorte og Søren er umiddelbart forhindrede i at deltage, men Ole assisterer ved frokosten 28.juni 2019.

Åleaften fredag d. 1. november på Øst Vildsund gl. Færgekro. Ole tjekker tidspunktet med kroen.

Øvrige arrangementer: Seniorteutonerne udbyder ikke selv foredrag eller lignende, som allerede varetages af eksisterende foreninger, fx Thisted Frie Oplysningsforbund (TFO). Det blev besluttet, at Seniorteutonerne linker til disse foreningers arrangementer, og Ole kontakter Søren Odgaard fra TFO.

Andre, og andet, der kan linkes til, er fx thy360.dk.

Venlig hilsen

Søren Johnsen