Referat – Generalforsamling, 17. april 2013


Referat fra Seniorteutonernes ordinære generalforsamling,
17. april 2013
kl. 16 i Gymnasiets lærerværelse

Deltagere: Bo Hove (vicerektor), Ole Krogh, Dorte Kjær, Erik Hove Olesen og Søren Johnsen

Fraværende: Birger Hansen, Simon Kollerup 

Referent: Søren Johnsen

1)     Valg af dirigent:

Erik Hove modtog valg, og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet (16. marts 2013)

2)     Formandens beretning for 2012 v/ Ole Krogh:

Medlemsstatus

Vi har knap 100 medlemmer registreret med e-mailadresse. Desuden er der pr. d.d. et ukendt antal medlemmer via vores Facebook gruppe. Facebook har ændret layout, så jeg kan ikke se hvor mange der er.

Aktiviteter

Ved dimissionen var vi i stand til at uddele 15000 kr. til skolens rejsefond, takket være indtægterne fra Scorebogen.

Scorebogen kom ud med tidligere end sædvanligt takket være en ihærdig indsats fra Søren og Jonna. Vi havde i 2012 lidt flere annoncer og dermed større indtægter. Det fungerede igen fint med at elevrådet stod for salget på skolen. Vi takker Jonna og Søren, der igen har taget det store læs med at få den fremstillet. Den gav et pænt overskud også i 2012 regnskabet.

Åleaften blev igen i 2012 afholdt på Øst Vilsund Kro. Det var en vellykket aften med gode ål og en god stemning. Der var adskillige deltagere udenfor bestyrelsen.

Jubilæumsarrangementer

Jubilæumsarrangementet ved dimissionen var en blandet succes. Der var mange der deltog i dimissionen og receptionen, men en del havde valgt at afholde frokosten på en restaurant i byen. Jeg fik senere at vide at de havde fortrudt, men på det tidspunkt var arrangementet på restauranten allerede bestilt. Det blev derfor kun en lille gruppe, der spiste i lærerværelset.

Hjemmesiden

Information om aktiviteter foregår ved mail, ved opslag på hjemmesiden, samt i Facebook. Hjemmesiden er takket være Dorte blevet pudset meget af. Der kommer bl.a. her referater fra bestyrelsesmøder og fra generalforsamlingen.

Kommentarer til beretningen:

Der blev stillet følgende forslag vedr. ”Åleaftenen”, som bestyrelsen tager endelig beslutning om på næste bestyrelsesmøde:

1: Da ålen er en truet art, bør bestyrelsen overveje menuen – skal der findes et alternativ?

2: Udgiftsfordelingen ved arrangementet: Hver betaler sit, i stedet for at dele regningen som hidtil.

3: Arrangementet skal finde sted i Thisted af hensyn til transporten.

4: Bordopstillingen ved arrangementet skal være mere hensigtsmæssig i forhold til at kunne følge med i samtalen (Har ikke været optimal de sidste par gange på Øst Vildsund gl. Færgekro )

3)     Regnskab 2012:

Godkendt. Foreningen har en egenkapital på næsten 27.000,-

4)     Budget for det kommende år:

Dorte Kjær foreslog, at bidraget til rejsefonden forhøjes til 20.000,- / årligt indtil formuen er brugt. Det blev besluttet, at vi tager stilling til dette ved næste bestyrelsesmøde, hvor den fremtidige udgiftsfordeling vedrørende udgivelsen af Scorebogen afklares.

Kontingentet vil fortsat være 0,- kr. / årligt.

5)     Indkomne forslag:

Der var ingen indkomne forslag.

6)     Valg af bestyrelsesmedlemmer:

Erik Hove Olesen og Simon Kollerup blev genvalgt.

7)     Valg af 2 revisorer:

Doris Roed Otte og Karsten Lyngs blev genvalgt.

8)     Eventuelt:

Intet.

Næste møde:

Fredag d. 6. september 2013 på rektors kontor kl. 16.00 – ca. 17.30, hvor emnerne på dagsordenen bl.a. vil være: Scorebogen, Orlaaften og Åleaften.

Venlig hilsen Søren Herred Johnsen